สารานุกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

日本文化百科事典

ผลการค้นหาหมวดหมู่: `วรรณกรรม 文学`

กลอนญี่ปุ่น 和歌
คะวะบะตะ ยะซุะนะริ(川端康成, ค.ศ. 1899-1972)
คะเงะโรนิกกิ 蜻蛉日記
คัมบุน 漢文
คินดะอิชิ โคซุเกะ 金田一耕助
ชิกะมะท์ซุ มนสะเอะมน(近松門左衛門, ค.ศ. 1653-1724)
ฌิงะ นะโอะยะ(志賀直哉, ค.ศ. 1883-1971)
ฌิงโกะกิงวะกะฌู 新古今和歌集
ฌิมะสะกิ โทซน(島崎藤村, ค.ศ. 1872-1943)
ทะนิสะกิ จุนอิชิโร(谷崎潤一郎, ค.ศ. 1886-1965)
ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ 竹取物語
นะท์ซุเมะ โซเซะกิ(夏目漱石, ค.ศ. 1867-1916)
ฟุตะบะเตะอิ ฌิเมะอิ(二葉亭四迷, ค.ศ. 1864-1909)
มะกุระโนะโซฌิ 枕草子
มะท์ซุโอะ บะโฌ(松尾芭蕉, ค.ศ. 1644 – 1694)
มันโยฌู 万葉集
มิฌิมะ ยุกิโอะ(三島由紀夫, ค.ศ. 1925-1970)
ยุกิงุนิ 雪国
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ(芥川龍之介, ค.ศ. 1892-1927)
อะเบะ โคโบ 安部公房
อิฮะระ ซะอิกะกุ(井原西鶴, ค.ศ. 1642-1693)
อุกิงุโมะ 浮雲
ฮิงุชิ อิชิโย(樋口一葉, ค.ศ. 1872-1896)
เก็นจิโมะโนะงะตะริ 源氏物語
เอะกุนิ คะโอะริ(江國香織, ค.ศ. 1964-ปัจจุบัน)
เอะโดะงะวะ รัมโปะ(江戸川乱歩, ค.ศ. 1894-1965)
เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ 平家物語
โคะกิงวะกะฌู 古今和歌集
โคะจิกิ 古事記
โซะเนะสะกิ ฌินจู 曾根崎心中
โทะซะนิกกิ 土佐日記
โมะริ โองะอิ(森鷗外, ค.ศ. 1862-1992)
โยะโกะมิโสะ เซะอิฌิ(横溝正史, ค.ศ. 1902-1981)
โอเอะ เค็นสะบุโร(大江健三郎, ค.ศ. 1935-ปัจจุบัน)
ไฮกุ 俳句