ฟุเอะ 笛

ฟุเอะ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทขลุ่ย ในสมัยนะระและเฮอัน ขลุ่ยฟุเอะส่วนมากใช้บรรเลงประกอบการแสดงกะงะกุ(雅楽)และเป็นเครื่องดนตรีพื้นฐานสำหรับการศึกษาดนตรีของผู้ชายในราชสำนัก ปัจจุบันขลุ่ยฟุเอะมีหลากหลายชนิด เช่น โนกัน(能管)หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโนเตะกิ(能笛)มีขนาดยาวประมาณ 39 ซ.ม. มี 8 รู(รวมรูสำหรับปากเป่าด้วย)ขลุ่ยชนิดนี้ใช้บรรเลงในการแสดงละครโน(能)ละครคะบูกิ(歌舞伎)และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, รีวเตะกิ(竜笛)หรือที่เรียกว่าโอเตะกิ หรือโยโจ(横笛)เป็นขลุ่ยสำหรับบรรเลงในการแสดงกะงะกุ ซะอิบะระ(催馬楽)ยาวประมาณ 80 ซ.ม. มี 8 รู เป็นต้น ขลุ่ยฟุเอะทำจากวัสดุหลายชนิดเช่น ไม้ไผ่ เขาสัตว์ เปลือกหอย ใบไม้ เป็นต้น 

 

วินัย จามรสุริยา

 

Read more