มะกุระโนะโซฌิ 枕草子

มะกุระโนะโซฌิเป็นวรรณกรรมประเภทความเรียง ผู้เขียน คือ เซะอิโฌนะงน(清少納言)ธิดาของ คิโยะฮะระ โนะ โมะโตะซุเกะ(清原元輔)และเป็นข้าราชบริพารของพระนางเทะอิฌิ(定子中宮)มเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ(一条天皇)เนื้อหามีประมาณสามร้อยบท แต่ละบทมีเนื้อหาสั้น ๆ โดยแบ่งประเภทตามเนื้อหาได้เป็นสามหมวดใหญ่ ๆ คือ การบรรยายทิวทัศน์ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและจิตใจ และการบันทึกชีวิตความเป็นอยู่ในพระราชวังในช่วงที่ผู้เขียนรับใช้พระนางเทะอิฌิ ผู้เขียนจะตั้งหัวเรื่องไว้แล้วบรรยายเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นไปเรื่อย ๆ คำว่า มะกุระ(枕)หมายถึงรูปแบบการเขียนที่หยิบยกหัวเรื่องขึ้นมาแล้วบรรยายเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้น ส่วน โซฌิ(草子)หมายถึง หนังสือเย็บเล่ม

 

มะกุระโนะโซฌิสะท้อนให้เห็นถึงไหวพริบและจิตใจที่ละเอียดอ่อนของผู้เขียน และยังสะท้อนถึงความงามแบบ โอะกะฌิ(をかし)คือ การให้อารมณ์ความรู้สึกที่แจ่มใส ซึ่งต่างไปจากความงามแบบ โมะโนะ โนะ อะวะเระ (もののあはれ)ซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอ่านของผู้คนในสมัยนั้น ผลงานชิ้นนี้นับเป็นแม่แบบของงานเขียนประเภทความเรียงและมีอิทธิพลต่อค่านิยมในเรื่องความงามของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

 

อรรถยา สุวรรณระดา

Read more