ฟุกุดะ ทะเกะโอะ(福田赳夫, ค.ศ. 1905-1995)

ฟุกุดะ ทะเกะโอะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 1976 – 1978  ฟุกุดะเกิดที่จังหวัดกุมมะ(群馬)ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผลงานที่สำคัญของฟุกุดะ คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากญี่ปุ่นเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแถบนี้เพราะขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่น ดังนั้นนายกรัฐมนตรีฟุกุดะจึงปรับนโยบายต่างประเทศ และประกาศ ลัทธิฟุกุดะ(Fukuda Doctrine)ใน ค.ศ. 1977 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ลัทธินี้เป็นนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสาระสำคัญสามประการคือ

 

ประการแรก ญี่ปุ่นปฏิเสธบทบาทอำนาจทางทหาร

 

ประการที่สอง ญี่ปุ่นจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเข้าแบบ “ใจต่อใจ”(heart –to-heart)

 

ประการที่สาม ญี่ปุ่นจะเป็นเพื่อนที่เท่าเทียมกัน(equal partner)กับอาเซียน และขณะเดียวกันก็จะพยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันกับประเทศในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

Sueo Sudo. 1992. The Fukuda Doctrine and ASEAN: New Dimensions in Japanese Foreign Policy Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Yano, Toru. 1977. Toward a Reorientation of Asian Policy: The “Fukuda Doctrine” and Japan-U.S Cooperation. Japan: Japan Society Inc.

Read more