ท์ซุสุมิ 鼓

ท์ซุสุมิเป็นกลองชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ใช้บรรเลงในการแสดงละครโน(能)ละครคาบุกิ(歌舞伎) เป็นต้น ตัวกลองทำจากไม้และมีลักษณะกลวงด้านใน หน้ากลองทำจากหนังวัวหรือม้า เวลาไม่ใช้งานจะแยกตัวกลอง หน้ากลองและเชือกรัดออกจากกัน เมื่อจะใช้งานจึงนำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกัน กลองท์ซุสุมิแบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดคือ โอท์ซุสุมิ(大鼓)และโคะท์ซุสุมิ(小鼓)โอท์ซุสุมิมีชื่อเรียกอย่างอื่น ได้แก่ โอกะวะ(おおかわ)หรือโอโด(大胴)มีขนาดใหญ่กว่าโคะท์ซุสุมิ ก่อนใช้งานจะนำหน้ากลองไปลนไฟให้แห้งเพื่อให้เกิดเสียงไพเราะ เวลาบรรเลงจะวางกลองเหนือเข่าด้านซ้ายและตีด้วยปลายนิ้วของมือขวา เดิมตีด้วยนิ้วเปล่าแต่ปัจจุบันนิยมสวมที่ครอบนิ้วทำจากหนังสัตว์หรือกระดาษญี่ปุ่น ผู้บรรเลงจะใช้เพียง 2 นิ้วโดยเลือกจากนิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางตามความถนัดของแต่ละคน โคะท์ซุสุมิมีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วยคือ โอะโตะท์ซุสุมิ(弟鼓)หรือโคะโด(小胴)มีขนาดเล็กกว่าโอท์ซุสุมิ เวลาบรรเลงจะวางกลองเทินไหล่ด้านขวาและตีด้วยมือขวา สามารถปรับเสียงกลองได้ด้วยการคลายหรือรัดเชือกให้แน่นขึ้น บางครั้งผู้บรรเลงจะใช้น้ำลายแตะลงบนหน้ากลองเพื่อปรับเสียงขณะใช้งาน

 

วินัย จามรสุริยา
 

Read more