โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการระบำแบบญี่ปุ่น (นิฮนบุโย) Japanese Traditional Art Form Learning Project–Nihonbuyo

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการระบำแบบญี่ปุ่น (นิฮนบุโย) Japanese Traditional Art Form Learning Project–Nihonbuyo ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223283 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมการระบำแบบญี่ปุ่นซึ่งเป็นศิลปะการแสดงดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ
 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่น อาจารย์ Sakura Fujima อาจารย์สอนการระบำญี่ปุ่นมืออาชีพ จากโรงเรียนโซเก ฟูจิมะ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนระบำญี่ปุ่น (นิฮนบุโย) มายาวนานกว่า 100 ปี มาเป็นผู้สอน

 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ และได้รับการเอื้อเฟื้อชุดยุกะตะจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 

 

GALLERY
item-0
item-1
item-2
item-3
item-4
item-5
item-6
Read more