โครงการฝึกหัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกหัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวภาษาญี่ปุ่นขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223484 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงในการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์และนำเที่ยวสถานที่สำคัญในประเทศไทยโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงฝึกให้นิสิตได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความสามารถทางภาษา ประกอบกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์ Hidehiro Kobayashi และ Miss Yuka Ikeuchi มาเป็นแขกชาวญี่ปุ่นให้นิสิตได้ฝึกหัดนำเที่ยวเป็นภาษาญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิฮาคูโฮโด

 

GALLERY
item-0
item-1
item-2
Read more