โครงการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น (โฌะโด) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223283 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้ทดลองฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น (โฌะโด) และเรียนรู้ลำดับและวิธีการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นที่ถูกต้อง  

 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่น  Associate Professor Asako Hayashi ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนพู่กัน จาก Mie University มาเป็นผู้สอน และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

GALLERY
item-0
item-1
item-2
item-3
item-4
Read more