บทวิจารณ์บทความวิชาการ “การเรียนการสอนภาษาในยุคเน็ตเวิร์ก” (ネットワーク時代の⾔語教育・⾔語学習) โดย กวิน เซ่งเจริญ

ที่มาบทความ : 當作靖彦 (2019) 「ネットワーク時代の⾔語教育・⾔語学習」李在鍋編 『ICT ⽇本語教育−情報通信技術を利⽤した⽇本語教育の理論と実践』 ひつじ書房、 pp. 2-21

 

 

ในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ไม่ว่า
จะทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์และในด้านการเรียนการสอนก็ตาม เทคโนโลยีถูกมองและตั้งความหวังว่าจะ
สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นได้

 

ในบทความนี้ ซึ่งเป็นบทความแรกของหนังสือ 『ICT⽇本語教育−情報通信技術を利⽤した⽇本語教育の理論と実践』 (การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและ ICT : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม และแนวโน้มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ในอนาคต เนื่องด้วยผู้วิจารณ์บทความมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนภาษาญี่ปุ่น จึงมีความคาดหวังว่า บทความนี้น่าจะสามารถบอกถึงภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาญี่ปุ่นได้

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม

Read more