โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223283 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และได้ทดลองฝึกหัดการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ

 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่น อาจารย์ Kobayashi Hidehiro และ อาจารย์ Kajita Ayae ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้สำนัก Ikenobo ระดับ Professor of Ikebana, 3rd Grade (Sokakyo)มาเป็นผู้สอน และได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมนกยูงอิเคโนโบ กรุงเทพฯ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

GALLERY
item-0
item-1
item-2
item-3
item-4
item-5
Read more