อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ(足利義満, ค.ศ.1358-1408)

อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ เป็นโชกุนคนที่สามแห่งตระกูลอะฌิกะงะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลมินะโมะโตะ(源)ตระกูลอะฌิกะงะปกครองญี่ปุ่นในสมัยมุโระมะชิ(ค.ศ.1338-1573)เป็นสมัยที่การเมืองการปกครองญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นราชสำนักฝ่ายเหนือและราชสำนักฝ่ายใต้ อะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ สืบทอดอำนาจต่อจาก อะฌิกะงะ โยะฌิอะกิระ(足利義詮, ค.ศ.1330-1368)ผู้เป็นบิดา เมื่อมีอายุได้เพียง 10 ขวบ 

 

ในช่วงสมัยของโยะฌิมิท์ซุ(ค.ศ.1367-1395)เขาได้สร้างผลงานไว้มากมาย อาทิ ด้านการเมืองเขาได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างราชสำนักฝ่ายเหนือกับราชสำนักฝ่ายใต้ ด้านศิลปะเขาได้สร้างพระราชวังชื่อ The Palace of Flowers หรือ ฮะนะ โนะ โกะโฌะ(花御所)ในเกียวโต ซึ่งมีความสงบและสวยงามอย่างมากเพื่อใช้เป็นที่อยู่หลังจากพ้นจากตำแหน่งโชกุน ในปี ค.ศ.1398 ได้สร้าง Golden Pavilion วิหารทองหรือคินกะกุจิ(金閣寺)ที่มีชื่อเสียงในเมืองเกียวโต นอกจากนั้นยังให้การทะนุบำรุงลัทธิเซ็นเป็นอย่างดี ด้านการต่างประเทศเขาส่งเสริมให้มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและติดต่อการค้ากับจีน และได้พยายามขยายอาณาเขตไปยังคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย 

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

เอกสารอ้างอิง
Samson, George. A History of Japan 1334-1615.  England: W & J Mackay Ltd., 1978.
Grossberg, Kenneth A. “Insurgent Warrior to Supreme Hegemon: Ashikaga Takauji and Yoshimitsu.”  Marakami  Hyoe and Thomas Harper (ed.) Great Historical Figures of Japan Japan: Japan Culture Institute., 1978.

Read more