จักรพรรดิโฌวะ(昭和天皇, ค.ศ.1901-1989)

จักรพรรดิโฌวะ หรือ โชวะ เท็นโน(昭和天皇)เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 124 ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในสมัยโฌวะ(ค.ศ.1926-1989)โฌวะ(昭和)เป็นชื่อรัชสมัยของพระองค์มีความหมายว่า “การรู้แจ้งและการผสมกลมกลืน” พระนามของพระองค์คือ ฮิโระฮิโตะ(裕仁)ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิทะอิโฌ(大正天皇)และจักรพรรดินีเทะอิเมะอิ(貞明皇后)จักรพรรดิโฌวะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นประมุขของประเทศมาเป็นระยะเวลานานถึง 63 ปี นับได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่ครองราชย์นานมากพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ทรงได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกะกุฌูอิน(学習院大学)ในระหว่างปี ค.ศ.1908 -1914 ในปี ค.ศ.1921 เมื่อครั้งที่ทรงพระยศเป็นเจ้าชาย ฮิโระฮิโตะได้เสด็จไปประพาสประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม ในปีเดียวกันก็ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท 

 

จักรพรรดิโฌวะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงนะงะโกะ คุนิ(久邇宮良子女王)ซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดินีโคจุน(香淳皇后)และมีพระราชโอรสสองพระองค์ พระราชธิดาห้าพระองค์ เจ้าชายอะกิฮิโตะ(明仁)(จักรพรรดิเฮะอิเซะอิ)เป็นพระราชโอรสองค์โต

 

ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ประเทศญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากประเทศมหาอำนาจทางทหาร จากประเทศที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปเอเชีย จากประเทศที่พ่ายแพ้สงครามประสบความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตผู้คน กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในที่สุด 

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

เอกสารอ้างอิง
Behr, Edward.  Hirohito  Behind  the  Myth.  London: Hamish Hamilton Ltd., 1989
Large, Stephen S. Emperor Hirohito & Shōwa Japan a Political Biography.  New  
    York: Routledge, Chapman and Hall, Inc., 1992.
Ruoff, Kenneth J. The People's Emperor Democracy and the Japanese Monarchy, 1945- 
    1995. Cambridge: Harvard University Press, © 2001.

Read more