จักรพรรดิเมจิ(明治天皇, ค.ศ.1852-1912)

จักรพรรดิเมจิ หรือ เมจิ เท็นโน(明治天皇)เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 122 ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ(ค.ศ.1868-1912)เมจิเป็นชื่อรัชสมัยของพระองค์ มีความหมายว่า “รัฐบาลที่รู้แจ้ง” พระนามของพระองค์ คือ มุท์ซุฮิโตะ(睦仁)เป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิโคเมะอิ(孝明天皇)และพระสนมนะกะยะมะ โยะฌิโกะ(中山慶子)ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ดังนั้นอำนาจในการบริหารประเทศที่แท้จริงจึงตกอยู่ในมือของผู้นำสมัยเมจิ ซึ่งได้แก่ซามูไรจากสี่แคว้นที่เป็นผู้นำในการล้มล้างการปกครองของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะใน ค.ศ.1867 ในสมัยเมจิญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอิทธิพลต่อประเทศในสมัยต่อ ๆ มา คือ

(1)ด้านการเมือง รูปแบบการปกครองได้เปลี่ยนจากการปกครองแบบบะกุฮัน(幕藩体制, การปกครองแบบแบ่งแยกเป็นแคว้น มีไดเมียวปกครองขึ้นตรงต่อโชกุน)เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด มีรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารงานของประเทศ 
(2)ด้านสังคม ยกเลิกชนชั้นซามูไร ซึ่งเป็นชนชั้นสูงในสังคมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนกระทั่งถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 นอกจากนั้นรัฐบาลยังได้วางรากฐานทางการศึกษา ขยายโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นหลายแห่ง 
(3)ด้านเศรษฐกิจ เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น รัฐบาลได้วางรากฐานอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา สร้างการคมนาคม และเกิดชนชั้นนายทุน หรือที่เรารู้จักกันว่าซะอิบัซซุ(財閥)ขึ้นในยุคนี้ 

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

เอกสารอ้างอิง
สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่  กรุงเทพ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Jansen, Marius. The Emergence of Meiji Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
Keen, Donald. Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852-1912 Columbia: Columbia University Press, 2002

Read more