โยะฌิดะ ฌิเกะรุ(吉田茂, ค.ศ. 1878 – 1967)

โยะฌิดะ ฌิเงะรุ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงสองสมัย คือ สมัยแรกระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1946 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1947 และสมัยที่สองระหว่างเดือนธันวาคม ค.ศ. 1948 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1954  รวมระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี

 

โยะฌิดะเกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1878 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ โยะฌิดะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างนโยบายต่างประเทศและนโยบายในประเทศของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่างประเทศที่รู้จักกันในนามว่า "ลัทธิโยะฌิดะ"(Yoshida Doctrine)เป็นลัทธิที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถือปฏิบัติมาจนกระทั่งทศวรรษ 1990 ลัทธิโยะฌิดะมีสาระสำคัญสามประการ คือ

 

1. การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายประการแรกของชาติ ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจมีความจำเป็นเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้

 

2. ญี่ปุ่นควรติดกำลังอาวุธให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

 

3. เพื่อเป็นการประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นควรจัดฐานทัพสำหรับทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศของสหรัฐอเมริกา

 

นโยบายทั้งสามประการนี้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับรัฐบาลสมัยต่อมา มีผลทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้นในสมัยของเขายังเป็นสมัยที่ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและประเทศในค่ายโลกเสรี

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

 

สุรางค์ศรี  ตันเสียงสม. (แปล). 2540. อำนาจและเป้าหมายของญี่ปุ่นในโลกสมัยใหม่. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แปลจาก Kenneth B. Pyle. 1992. Japanese Question: Power and Purpose in the New Era, AEI Press.

Read more