ทะนะกะ คะกุเอะอิ(田中角栄, ค.ศ. 1918 – 1993)

ทะนะกะ คะกุเอะอิ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 1972 – 1974 เกิดที่จังหวัดนิอิงะตะ(新潟)เป็นบุตรชายของนายหน้าค้าขายปศุสัตว์ ทะนะกะเป็นนักการเมืองที่ทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยมีสีสันและแตกต่างจากที่เคยเป็นมา ในลักษณะที่เรียกว่าวิปริตผิดธรรมดา เขาเป็นผู้นำญี่ปุ่นเพียงคนเดียวที่ไม่ผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและก้าวขึ้นสู่อำนาจในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ทะนะกะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพราะบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และมีปฏิภาณไหวพริบทางการเมือง ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี ทะนะกะได้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการทำงานเขาได้สร้างฐานอำนาจของตน โดยการให้อามิสสินจ้างและมอบอำนาจการจัดทำโครงการของรัฐบาลเป็นการตอบแทนแก่ลูกน้องและผู้สนับสนุนตน นอกจากนั้นเขายังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักธุรกิจที่ต้องการมีอิทธิพลทางการเมือง การกระทำเหล่านี้ของทะนะกะทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถสนองตอบต่อชนชั้นกลางมากขึ้น ผลงานที่สำคัญของทะนะกะ คือการเปิดสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตามเขาต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะกรณีรับสินบนบริษัทล็อกฮีดซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา

 

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

Read more