บิวะ 琵琶

บิวะหรือพิณญี่ปุ่น เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของญี่ปุ่น มี 4-5 สาย ยาวประมาณ 60-106 ซ.ม. ตัวพิณมีลักษณะแบนราบ ถ้ามองจากด้านหน้าจะดูเหมือนคล้ายหยดน้ำหรือมะเขือยาว คอสั้น ทำจากไม้ สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากแถบเปอร์เซีย ต่อมาได้เผยแพร่เข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศจีนและเกาหลีราวสมัยนะระ พิณบิวะมีหลายชนิด เช่น กะกุบิวะ(楽琵琶)เป็นพิณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพิณบิวะทั้งหมด คือ ยาวประมาณ 106 ซ.ม. ใช้บรรเลงในการแสดงกะงะกุ(雅楽)และซะอิบะระ(催馬楽)โมโซบิวะ(盲僧琵琶)เป็นพิณที่พระตาบอดแถบคิวชูบรรเลงประกอบการขับร้องในงานวัด หรือ งานพิธีขอความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพรรณ เฮะอิเกะบิวะ(平家琵琶)เป็นพิณที่ใช้บรรเลงประกอบการเล่าวรรณคดีเรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ(平家物語)เป็นต้น

 

วินัย จามรสุริยา

Read more