การเล่นไล่จับ 鬼ごっこ

การเล่นไล่จับ หรือ โอะนิงกโกะ(鬼ごっこ)เป็นการละเล่นของเด็กญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ ใช้ผู้เล่นสองคนขึ้นไป วิธีเล่นคือ จะมีการเลือกผู้เล่นคนหนึ่งให้เป็นยักษ์ หรือ โอะนิ(鬼)แล้วให้นับจำนวนตามที่ตกลงกัน(โดยทั่วไปจะนับถึงหนึ่งถึงสิบหรือหนึ่งถึงยี่สิบ)ระหว่างที่นับ ผู้เล่นคนอื่น ๆ ต้องพยายามวิ่งไปให้ไกลจากยักษ์ให้มากที่สุด เมื่อยักษ์นับเสร็จจะวิ่งไล่จับคนอื่น คนที่ถูกจับได้ต้องกลายเป็นยักษ์ในการเล่นครั้งต่อไป  การละเล่นที่พัฒนามาจากการเล่นไล่จับมีมากมาย เช่น ทะกะโอะนิ(高鬼)คือ การเล่นไล่จับที่เพิ่มกติกาที่ว่า ถ้าผู้เล่นคนใดอยู่ในที่สูงกว่ายักษ์ ยักษ์จะจับไม่ได้ เทะท์ซุนะงิโอะนิ(手つなぎ鬼)คือ การเล่นไล่จับที่มีกติกาให้เด็กที่ถูกยักษ์จับได้ร่วมมือกับยักษ์ไปช่วยจับคนอื่นต่อได้

 

ภัทร์อร พิพัฒนกุล

 

รายการอ้างอิง

笹間良彦(2005)『日本こどものあそび大図鑑』遊子館

Read more