โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223283 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และได้ทดลองฝึกหัดการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ

 

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่น อาจารย์ Kobayashi Hidehiro และ อาจารย์ Kajita Ayae ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้สำนัก Ikenobo ระดับ Professor of Ikebana, 3rd Grade (Sokakyo)มาเป็นผู้สอน และได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมนกยูงอิเคโนโบ กรุงเทพฯ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด