โครงการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา 2223283 ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น มีโอกาสฝึกเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้พู่กัน และได้เรียนรู้ลำดับเส้นในการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรชาวญี่ปุ่น อาจารย์ Asako Hayashi จากมหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นผู้สอน และเชิญอาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ Kiyomi Iketani มาเป็นผู้ช่วยกำกับดูแลการเรียนการสอน และกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด